Organisatie

Wat vooraf ging

In december 2015 is een Bruikleenovereenkomst met de gemeente Zuidplas gesloten. De stichting kreeg het gebruiksrecht van steenovens en de linker turfschuur.

De stichting zette de steenovens ‘op de kaart’ om partijen te vinden die invulling wilden geven aan het leegstaande complex. Dit deed ze door belangstelling te wekken middels rondleidingen waarbij de geschiedenis aan bod kwam tijdens openstellingen bij Open Monumentendag en kunstmanifestatie Pinkst ‘Art Zuidplas. Verder boden ze ruimte voor eenmalige activiteiten als kampvuuravonden, workshops, rondleidingen voor kinderen, midzomerfeest, filmopnames van het jeugdtheater, koorzang, kerkdienst, fotosessies, expositie van kunstenaars met als  thema steenovens/kinderarbeid, bierproeverij, wijnproeverij, fototentoonstelling over 10 jaar Zuidplas, verzamelpunt voor fietstocht en startpunt voor dorpenwandeling, themadagen archeologie, etc.

Op de eerste zaterdag van de maand en ’s zomers op woensdagavond bikken vrijwilligers ijsselsteentjes afkomstig van een gesloopt pand in Nieuwerkerk, van een klein deel hiervan werd een pizzaoven gebouwd. De rest wordt inzet bij bouwwerkzaamheden voor herbestemming. 

De steenovens werden opgenomen in de Cultuurnota van de gemeente Zuidplas als potentiële culturele hot spot.

Plannen

De linker turfschuur wordt geschikt gemaakt voor activiteiten van vrijwilligers en ontvangst van bezoekers. Het complex moet een cultuurhistorische en anderszins inspirerende plek worden waar je geweest moet zijn.

De linker turfschuur wordt toegankelijk gemaakt door het egaliseren van de vloer en aanleg van sanitaire voorzieningen en een pantry.

Een architectenbureau met een unieke, participatieve aanpak, gericht op samenwerking met omgeving, stakeholders, ondernemers en belangstellenden heeft hier vorm aan gegeven. Hun werkwijze zorgt ervoor dat de herbestemming op economisch, recreatief, cultureel en educatief gebied slaagt. Uit andere geslaagde projecten blijkt dat een plan met een  ‘stip aan de horizon’ essentieel is om vrijwilligers enthousiast mee te laten werken.

De gemeente Zuidplas als eigenaar van de steenovens financiert een groot deel van de verbouwing van de linker turfschuur. Voor de overige financiering is de stichting afhankelijk van subsidies en bijdragen van derden.

 

Regionale rol

De stichting steunt het initiatief om de Hollandsche IJssel onderdeel van een erfgoedlijn van de Provincie Zuid-Holland te maken, waarbij het complex een rol kan vervullen als bezoekerscentrum voor de watergebonden industrie.

Doel

De non profit stichting wil de steenovens behouden als historisch monument /cultureel erfgoed dat een centrale rol speelt op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied.

Dit wil de Stichting doen door:

  • een toekomstscenario te ontwikkelen;

  • het complex toegankelijk, geschikt en bruikbaar te maken voor activiteiten met behoud van het authentieke karakter;

  • het beheren van het complex;

  • plaats te bieden aan sociaal, maatschappelijke, culturele, educatieve en commerciële activiteiten;

  • het ontplooien van recreatieve activiteiten.

De Stichting wil dit verwezenlijken door:

  • het organiseren en/of begeleiden van acties
  • het verwerven en beschikbaar stellen van know-how en alle andere dienstige middelen.

Statuten

 STATUTEN

 Bij deze akte wordt opgericht een stichting, waarvoor de volgende statuten gelden: 

NAAM EN ZETEL 

 Artikel 1 

1.De stichting draagt de naam: Stichting Steenovens Klein Hitland.  

2. Zij heeft haar zetel in Nieuwerkerk aan den IJssel, gemeente Zuidplas.

 DOEL 

 Artikel 2 

  1. De stichting heeft ten doel het uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beogen als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen juncto artikel 1a sub b Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en wel met name door:  

-Het in gebruik nemen van de steenovens om deze te behouden als monument 

-en deze een rol te laten vervullen op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied; 

- en/of het doen van ideële uitkeringen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan  zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het kanaliseren, organiseren en/of begeleiden van acties en het verwerven en beschikbaar stellen van know-how en alle andere dienstige middelen die tot verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen. 

De stichting zal ter verwezenlijking van haar doel samenwerken met de  huurder van de rechter Turfschuur en verplichting zijn om te allen tijde de rechten van deze huurder te respecteren.  

3. De stichting heeft met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten  geen winstoogmerk [artikel 1a sub a Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994]. 

VERMOGEN 

Artikel 3 

A. VORMING VERMOGEN

 1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 

- subsidies en donaties; 

- schenkingen, erfstellingen en legaten;  

alle andere verkrijgingen en baten.  

Een aanvaarding van een erfstelling dient in principe een beneficiaire aanvaarding te zijn. 

Indien aan een legaat of gift een last is verbonden, behoeft de aanvaarding daarvan een besluit met twee/derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.  

B. DONATEURS

De stichting kan donateurs hebben, waarvoor het volgende geldt.  

1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. 

2. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te  doen eindigen.  

3. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de stichting een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door het bestuur wordt vastgesteld. 

4. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten (in een reglement) zijn toegekend en opgelegd. 

5. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende stichtingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

 C. ONAFHANKELIJKHEID INZAKE VERMOGEN  

Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon mag over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen [artikel 1a sub c Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994].  

D. HOEVEELHEID VERMOGEN  

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting [artikel 1b Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994] 

BESTUUR 

Artikel 4 

  1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. 

Bij de benoeming van de bestuursleden dienen de regels van de belastingdienst voor algemeen nut beogende instellingen als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen in acht te worden genomen.

Het aantal leden wordt – met inachtneming van het vorenstaande – door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen.

 

Voor de eerste maal worden de bestuursleden bij deze akte benoemd. 

2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.  Het bestuur kan een bestuurder ook een andere titel verlenen, bijvoorbeeld: directeur.  

3. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. In afwijking daarvan kan bij de benoeming ook worden bepaald dat een bestuurder voor een bepaalde periode wordt benoemd, hetgeen alsdan duidelijk in de notulen  dient te worden vastgelegd.  

De bestuurder die voor een bepaalde periode is benoemd, is onmiddellijk herbenoembaar. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de  overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige  overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de  vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). Het bestuur kan bij voorbaat opvolgend(e) bestuurder(s) benoemen en de  ze benoeming te allen tijde intrekken of wijzigen.  

4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige  overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, met dien verstande dat niet één (1) bestuurder als enige over het vermogen van de stichting mag beschikken.  

5. Niet tot bestuurder kunnen worden benoemd:  

a. een door de rechtbank ontslagen bestuurder en wel gedurende de betreffende periode van vijf (5) jaar als bedoeld in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;  

b. een persoon die in de voorgaande vier kalenderjaren onherroepelijk is veroordeeld wegens aanzetten tot haat, geweld of gebruik van geweld [artikel 5b-8 Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994]. 

6. De bestuursleden mogen ter zake van de door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld, een en  ander als bedoeld in artikel 1a sub e Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 of de daarvoor in de plaats gekomen regeling. 

7. De stichting kan aan een bestuurder een vrijwaring geven voor kosten van juridische procedures en eventueel te betalen schadevergoedingen bij aansprakelijkheid van de bestuurder (Ondernemingsrecht 2006-1). 

 BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN  

Artikel 5

1.De bestuursvergaderingen worden gehouden in de statutaire vestigingsplaats van de stichting danwel op een door het bestuur vastgestelde locatie. 

2. Ieder jaar wordt ten minste één vergadering gehouden. 

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de  voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe een schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten  aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk  verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten 

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 3 bepaalde – door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van aangetekende oproepingsbrieven.  De oproepingsbrieven mogen overigens per e-mail of per fax worden verzonden.  

5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.  

6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven –voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen 

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.  

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.  

De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. 

9. a. Het bestuur kan, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Is deze meerderheid niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna,  waarin ongeacht de dan vertegenwoordigde of aanwezige bestuursleden, de besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van  de uitgebrachte stemmen.  

b. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.  

10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telex, per e-mail of per telefax hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 

11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen andere meerderheid voorschrijven worden  alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.  

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.  

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

14. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe  stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

 BESTUURSBEVOEGDHEID EN TAKEN  

Artikel 6 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken [artikel 2:9 BW]. 

2. Het bestuur kan, tot wederopzegging of wijziging, taken en bevoegdheden delegeren aan een dagelijks bestuur en/of één of meer bestuursleden. Het  bestuur zal alsdan deze delegatie van taken en bevoegdheden alsmede de  werkwijze van het (dagelijks) bestuur en/of de betreffende bestuurder(s)  nader in een reglement vastleggen en kan dit reglement te allen tijde wijzigen of intrekken.

3.Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten  tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.  

4. Het bestuur is uitsluitend krachtens unaniem bestuursbesluit bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk  maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

5. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies (werkgroepen) waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.  

Het bestuur kan de bevoegdheden en werkwijze van de commissies nader in een reglement vastleggen en dit reglement te allen tijde wijzigen of in trekken. 

VERTEGENWOORDIGING  

Artikel 7 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.  

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Ook bij tegenstrijdig belang is de betreffende bestuurder vertegenwoordigingsbevoegd. Deze bestuurder dient vóór het verrichten van de betreffende rechtshandeling de overige leden van de organen van de stichting op de hoogte te brengen van zijn tegenstrijdig belang [artikel 2:8 BW, WPNR 6979]. 

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

 EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP  

Artikel 8 

Het bestuurslidmaatschap eindigt: 

- door overlijden van een bestuurslid-natuurlijk persoon,  

- door ontbinding van een bestuurslid-rechtspersoon, 

- bij zijn/haar faillissement,  - verlening van surséance van betaling en/of onder curatelestelling, 

- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), 

 - voor wat betreft de bestuurder die voor een periode is benoemd: het verlopen van de betreffende termijn zonder zijn/haar daarop volgende herbenoeming; 

-bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;- indien inzake de betreffende bestuurder een bestuursverbod van kracht wordt; 

 

-bij onherroepelijke veroordeling wegens aanzetten tot haat, geweld of gebruik van geweld;  

- het bestuurslid kan voorts te allen tijde met een meerderheid van  twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de andere in functie zijnde bestuursleden worden ontslagen, evenwel niet dan nadat aan het betrokken bestuurslid de gelegenheid is geboden om zich in een gewone bestuursvergadering te verantwoorden en te verdedigen en er minimaal twee bestuursleden voor ontslag stemmen. 

DE RAAD VAN TOEZICHT 

Artikel 9 

1.Taak 

De stichting kan een Raad van Toezicht instellen, waarbij voor de eerste maal de leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door het bestuur. De Raad van Toezicht kan zich zelf opheffen.  De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de  stichting en het beleid van het bestuur. Hij oefent voorts die taken en bevoegd  heden uit die hem in deze statuten zijn opgedragen en toegekend. 

2.Aantal 

Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en bedraagt ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen.  

3.Benoeming en ontslag, rooster  

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen door de  Raad van Toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.  

Een lid van de Raad van Toezicht kan niet tevens lid van het bestuur zijn. 

De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris  aan.  De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting voor een periode van vier jaren. Zij zijn steeds herbenoembaar.  

De Raad van Toezicht stelt aan de hand van de voorgeschreven zittingsduur  een rooster van aftreden vast. Daarbij moet worden voorkomen dat het periodiek aftreden een evenwichtig functioneren van de Raad van Toezicht in gevaar brengt, om welke reden de Raad van Toezicht van geval tot geval de zittingsduur van een lid van de Raad van Toezicht mag verlengen met ten hoogste één jaar. Dit laatste besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht met drie/vierde meerderheid. 

4. Einde lidmaatschap.

 Een lid van de Raad van Toezicht verliest zijn functie: 

- door zijn aftreden op eigen verzoek;  

- door zijn aftreden op grond van het rooster van aftreden; 

 - wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard,  een regeling in het kader van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van  toepassing wordt verklaard of hij surséance van betaling verkrijgt;

- door zijn overlijden, onder curatelestelling of wanneer over zijn vermogen of persoon een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld;  

- door zijn ontslag krachtens een eenstemmig besluit van alle overige leden van de Raad van Toezicht;- door toetreding als lid van het bestuur. 

5. Uitvoering taak 

 

De Raad van Toezicht heeft recht op alle voor de uitoefening van zijn taak en  bevoegdheden noodzakelijke gegevens. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft recht op alle inlichtingen die deze no  dig heeft of vraagt met betrekking tot de aangelegenheden van de stichting.  

De Raad van Toezicht heeft recht op inzage van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.  

Het stichtingsbestuur is verplicht, waar nodig uit eigen beweging en anders op eerste verzoek, de hiervoor vermelde gegevens, inlichtingen en inzage te verstrekken en de Raad van Toezicht en zijn leden in staat te stellen hun taak onbelemmerd uit te oefenen.  

De Raad van Toezicht kan zich op kosten van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.  

6. Vergadering en besluitvorming  

De Raad van Toezicht komt bijeen zodra uitvoering van hem in deze statuten  opgedragen taken dat nodig maakt, doch ten minste tweemaal per jaar en  voorts zo dikwijls als ten minste een van zijn leden dat wenst. 

De voorafgaande artikelen waarin de vergadering en de besluitvorming van het bestuur zijn geregeld, zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de Raad van Toezicht. 

7. Gecombineerde vergadering 

a. Doel  

In een gecombineerde vergadering van bestuur en Raad van Toezicht worden algemene lijnen van het gevoerde en te voeren beleid besproken, alsmede andere onderwerpen die vooraf door een van hen aan de orde zijn  gesteld en geagendeerd.  

b. Oproeping. 

Een gecombineerde vergadering van het bestuur en de Raad van Toezicht wordt gehouden zodra één van hen dat wenst, doch ten minste eenmaal per boekjaar.  De secretaris van het bestuur verzorgt in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht en de eventuele initiatiefnemer de agenda en oproeping aan de leden van het bestuur en de Raad van Toezicht. 

c. Voorzitterschap.  

De gecombineerde vergadering wordt geleid door de voorzitter van de  Raad van Toezicht. Bij diens afwezigheid voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de Raad van Toezicht in de leiding van de vergadering.  Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de Raad van Toezicht.  

8. Jaarstukken  

Indien een Raad van Toezicht is ingesteld, behoeft het bestuur voor de vaststelling van de jaarstukken goedkeuring van de Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht – indien ingesteld - kan, alvorens zijn goedkeuring te verlenen aan het jaarverslag, een eigen onderzoek instellen dan wel het bestuur opdragen de jaarstukken of delen daarvan te doen onderzoeken door een door  de Raad van Toezicht aangewezen accountant. Deze accountant brengt van zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht met een verklaring omtrent de getrouwheid van de hem voorgelegde stukken. Het bestuur ontvangt daarvan  een kopie. Het bestuur is verplicht zijn volledige medewerking te verlenen aan dit onderzoek en gevraagd en ongevraagd alle relevante stukken ter beschikking te stellen. 

9. Kwijting (décharge)  

Indien een Raad van Toezicht is ingesteld, behoeft het bestuur voor het verlenen van kwijting (décharge) goedkeuring van de Raad van Toezicht.  

10. Begroting.  

Indien een Raad van Toezicht is ingesteld, behoeft het bestuur voor de begroting goedkeuring van de Raad van Toezicht.  

11. Statutenwijziging/ontbinding.

Indien een Raad van Toezicht is ingesteld, behoeft het bestuur voor de statutenwijziging of ontbinding goedkeuring van de Raad van Toezicht.  

12. Benoeming en ontslag bestuursleden  

Indien een Raad van Toezicht is ingesteld, zullen de bestuursleden worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. Op het bestuur rust alsdan de verplichting om de Raad van Toezicht terstond van het ontstaan van de vacature op de hoogte te stellen. 

13. Beloning bestuursleden.

Indien een Raad van Toezicht is ingesteld, behoeft het bestuur voor de vaststelling van de beloning van de bestuursleden de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

 14. Beloning leden Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht kan aan één of meer leden van de Raad van Toezicht  een passende beloning toekennen.  

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN  

Artikel 10  

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.  

2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester namens het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt en op papier gesteld, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en de leden van de raad van toezicht indien ingesteld; ontbreekt de ondertekening één hunner, dan wordt  daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. 

Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarstukken aan de orde is geweest, zal het bestuur een besluit nemen over het voorstel om kwijting  (décharge) te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende jaar gevoerde beleid en bestuur.  

4. De stichting dient haar administratie in te richten conform de eisen van de belastingdienst voor algemeen nut beogende instellingen als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.  

REGLEMENT  

Artikel 11  

1.Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. 

Het bestuur zal in ieder geval in een reglement vastleggen:

 - het actueel beleidsplan dat inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan, een  en als bedoeld in artikel 1a van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 of de daarvoor in de plaats gekomen regeling;  

-het doel waarvoor het vermogen van de stichting wordt aangehouden, alsmede een motivering van de omvang van dat vermogen, een en als bedoeld in artikel 1b van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 of de daarvoor in de plaats gekomen regeling.  

2. Een reglement van de stichting mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn en mag niet in strijd zijn met de van toepassing zijnde criteria om in aanmerking te komen voor een erkenning door de belastingdienst als algemeen nut beogende instelling. 

3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het betreffende reglement te wijzigen of op te heffen. 

4. Het besluit tot vaststelling, wijziging en opheffing van het betreffende reglement moet, in afwijking van het in artikel 5 bepaalde, worden genomen met twee/derde meerderheid in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.  Zijn niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht de dan aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuursleden, de in dit lid 4 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met de in dit lid 4 vermelde meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.

 

STATUTENWIJZIGING  

Artikel 12

  1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, mits vooraf de betreffende inspecteur inzake de rangschikking als instelling zoals bedoeld in artikel 5b lid 1a sub 4 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (of de  daarvoor in de plaats getreden regeling en/of belastingeenheid) in kennis is gesteld indien de stichting is gerangschikt als hiervoor bedoeld. Het besluit daartoe moet, in afwijking van het in artikel 5 bepaalde, worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur  enige vacature bestaat. 

Zijn niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht de dan aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuursleden, de in dit lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met de in dit lid 1 vermelde meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. 

3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het  handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft. 

 

ONTBINDING EN VEREFFENING .

Artikel 13   

1.Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in het vorige artikel lid 1 van toepassing. 

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. 

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.  

4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, als bedoeld in het vorige artikel lid 3. 

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel  mogelijk van kracht. 

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling, een en ander als bedoeld in artikel 1a lid 1 letter h van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen. 

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere geen andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

 RAAD VAN ADVIES 

Artikel 14 

Het bestuur kan een raad van advies instellen en opheffen, welke raad van advies bestaat uit de verschillende (groepen) betrokkenen bij het werk van de stichting. 

Deze raad kan gevraagd en ongevraagd het bestuur adviezen geven. De leden van de raad van advies worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur.  De wijze van voormelde instelling, opheffing en werkwijze van de raad van advies en de benoeming, schorsing, ontslag van haar leden worden in het reglement bepaald. 

BESCHERMHEER/BESCHERMVROUW 

Artikel 15  

Het bestuur is bevoegd één of meer beschermheren of –vrouwen in het leven te roepen, die in bijzonder zijn belast met het uitdragen van de doelstellingen van de stichting. Deze beschermheren en/of –vrouwen worden benoemd en ontslagen door het  bestuur.  

SLOTBEPALINGEN  

Artikel 16  

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 

II. EERSTE BESTUUR:  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2 wordt het eerste bestuur bij deze benoemd, welk eerste bestuur bestaat uit:

- de heer Teunis Helmert Edgar Otto de Vlaming voornoemd, als voorzitter; 

- mevrouw Maria Josephina Theodore Schrage voornoemd, als secretaris/penningmeester; 

- de heer Willem Cornelis van Hoogdalem, als bestuurslid algemeen; 

- de heer Leonardus Franciscus Bredie, als bestuurslid algemeen.  

III. INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER  

Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke eerste inschrijving van de stichting in het Handelsregister, mede om te voorkomen dat bestuursleden door het ontbreken daarvan eventueel persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn voor verbintenissen van de stichting. 

  WET ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme  (deze wet hierna ook te noemen: “WWFT”).  Oprichter bevestigt hiermee dat oprichter en zijn naasten geen politiek prominent persoon zijn in de zin van de WWFT.  Voor zover oprichter een rechtspersoon is bevestigt de oprichter hiermee de juistheid van de opgegeven identiteit van de uiteindelijke belanghebbende van oprichter. 

 

Verklaringen Wet op het notarisambt . 

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en diens identiteit heb ik, notaris, vastgesteld aan de hand van voormeld daartoe door de wet voorgeschreven document.  De verschenen persoon heeft verklaard vóór het verlijden van de akte een concept van de akte te hebben ontvangen, van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen, gewezen te zijn op de gevolgen die uit de inhoud van deze akte voortvloeien en derhalve voldoende inzicht hebben in de (vermogensrechtelijke) gevolgen, alsmede met de inhoud van de akte en beperkte voorlezing  daarvan in te stemmen. Waarvan akte in minuut is verleden te NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL (gemeente Zuidplas) op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.  Na onder meer mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en de toelichting daarop aan de verschenen persoon, is deze akte onmiddellijk, na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend._


CONTACTFORMULIER


SECRETARIAAT

Stichting Steenovens Klein Hitland

Lek 69

2911GB Nieuwerkerk aan den IJssel

+31 654956214

info@steenovenskleinhitland.nl

NL27 INGB 000 643 8297

 

BESTUUR

Marie-José Schrage  (voorzitter)

Ben de Deugd (secretaris)

Eduard van den Bout (penningmeester)   

Leo Bredie

 

ADVISEURS

Gerard Hoogerwaard (erfgoed)

Mariska Palsgraaf (designer)

Rob Stolk (marketeer/createur/auteur)

 

ANBI

De Stichting Steenovens Klein Hitland is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Als ANBI stichting zijn wij verplicht om bepaalde informatie op de website te plaatsen. U vindt de statuten en de balans onder de jaaroverzichten.


Statuten en Financiën