Organisatie

Jaaroverzicht 2022

De  Stichting  is op 19 mei 2014 opgericht  en is gevestigd in Nieuwerkerk aan den IJssel en heeft als doelstelling : het uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beogen als bedoeld in artikel 1a sub b Uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 1994 en wel met name door: Het in gebruik nemen van de steenovens om deze te behouden als monument en deze een rol te laten vervullen op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied en/of het doen van ideële uitkeringen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur

Het bestuur was in 2022 als volgt samengesteld:

Theo de Vlaming , voorzitter

Marie-Jose Schrage, secretaris/penningmeester

Eduard van den Bout, bestuurslid

Leo Bredie , bestuurslid

 

Gerard Hoogerwaard is adviseur van het bestuur. 

Theo de Vlaming heeft per 1 december 2022 zijn werkzaamheden als bestuurslid en voorzitter beëindigd nadat hij sinds 2010 actief is geweest en veel heeft betekend voor de steenovens. 

 

De  publieke activiteiten 2022

Pinkst’ Art |Onze buren Elly Swets en Ton Haksteeg deden in 2022 mee met  Pinkst’ Art met een expositie van hun werk  en het werk van hun cursisten in het atelier in de rechter turfschuur van het complex van de steenovens .  Deze expositie trekt altijd veel publiek en daarom heeft de stichting tijdens Pinkst’Art -net als andere jaren-de deuren van de linker turfschuur en de steenovens opengezet  voor bezoekers. 

De bestuursleden hebben de bezoekers door de steenovens rondgeleid en hen over de geschiedenis verteld. 

Vergadering ter voorbereiding Open Monumentendag 

Op 17 mei 2022 is er in de linker turfschuur een vergadering geweest voor het organiseren van de Open Monumentendag waaraan vele plaatsen in de omgeving meededen. Er werd teruggekeken op de activiteiten van vorig jaar, waarbij er gevaren werd en historische bussen in Zuidplas hebben rondgereden. Tijdens de vergadering wordt besloten om dit ook voor OMD 2022 te organiseren. Rob Rosbergen informeerde de vergadering ook over het initiatief van Ronald Buijsse  om met koetsen van Gouda naar Capelle te gaan rijden in het kader van 750 jaar Gouda.

Na de vergadering heeft Rob Stolk een presentatie gegeven die in het teken stond van het voorstel om van de Hollandsche IJssel een erfgoedlijn te maken. 

Monumentendag 11 september 2022

Tijdens Open Monumentendag heeft de stichting de linker turfschuur en de steenovens opengesteld voor het publiek.  

Het thema van de Open Monumentendag was “Duurzaamheid”.

Ook tijdens Open Monumentendag zijn er  rondleidingen gegeven

Gezien het feit dat Gouda in 2022 bestond is er door Ronald Buijse een tocht met diverse koetsen georganiseerd. De tocht ging van Gouda naar de grens van Capelle aan den IJssel. De koetsen zijn reis klaar gemaakt op de zellingen bij de steenovens Klein Hitland. De vrijwilligers van bovenbedoelde tocht zijn met koffie een koek ontvangen door de Stichting Steenovens Klein Hitland.  

Activiteiten Stichting  Algemeen

Een aantal bestuursleden van de Stichting hebben samen met de architecten bouwtekeningen gemaakt en metingen gedaan ten behoeve van de verbouwing van de linker turfschuur

Iedere eerste zaterdag van de maand en op de woensdagavonden  van  april tot oktober hebben de vrijwilligers en een aantal bestuursleden weer steentjes gebikt en gewerkt aan de pizza oven. Ook werd de linker turfschuur door hun ontruimd ten behoeve van de verbouwing die in de schuur zal gaan plaatsvinden en andere klussen. 

Activiteiten

Haringwandeling 18 juni 2022 | Rob Rosbergen organiseerde een haringwandeling voorafgaand aan het veilen van haringvaten  bij restaurant Rustwat. Door het enorme warme weer was er heel weinig belangstelling. 

Brugklassers | In de Cultuurweek voor het Voortgezet Onderwijs heeft de stichting op 19 en 20 september 2022 vier workshops en opdrachten  (rondleidingen) gegeven in de steenovens voor leerlingen van het Comeniuscollege.

Kennismaking F. Klovert, wethouder | Op 7 oktober heeft het bestuur van de stichting kennis gemaakt met F. Klovert, wethouder cultuur van de gemeente Zuidplas.

Rondleiding Tafeltennisvereniging | Op 17 september 2022 is er door de stichting een rondleiding gegeven aan de Tafeltennisvereniging in Nieuwerkerk

Toekomstvisie Park Hitland | Op 27 juni 2022 en op 6 oktober bezochten een paar bestuursleden van de stichting de vergaderingen georganiseerd door Park Hitland met als onderwerp ”Toekomstvisie Park Hitland”. Naar aanleiding van deze vergaderingen heeft de stichting samen met molen Windlust, de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel en Leefgoed de Olifant een gezamenlijk standpunt aan Park Hitland geschreven.

SPECIALE PROJECTEN 2022

EXPERIENCE PROJECT | Een project waarbij de stichting een “experience “m.b.t de steenovens wil maken, met als doel het toevoegen van een nieuwe dimensie aan de beleving van het verhaal achter de steenovens. In de praktijk betekent dit dat in het bezoekerscentrum een aantal voorzieningen worden gerealiseerd die onderdeel uitmaken van de rondleiding. Een belangrijk onderdeel hiervan is een korte, aansprekende film die bedoeld is als eerbetoon aan allen die door de eeuwen heen zich hebben ingezet in deze voor de streek zo belangrijke, maar verloren gegane bedrijfstak.

In 2022 zijn er door de stichting interviews gehouden met oud-werknemers en bewoners van het steenovencomplex en is er veel materiaal verzameld en er zijn ideeen opgedaan om bedoelde film te kunnen maken. 

ARCHEOLOGIE PROJECT

Na de 1e Publieksdag Archeologie in juni 2021 kon de 2e Publieksdag  plaats vinden verdeeld over twee dagen t.w. op 21 mei 2022 en op 11 juni 2022 

2e PUBLIEKSDAG ARCHEOLOGIE | Op 21 mei 2022 gaf  Rob Stolk een presentatie “De impact van IJsselstenen”.

3e PUBLIEKSDAG ARCHEOLOGIE | Op 11 juni 2022 was er “Klein Hitland a la Kunst en Kitsch. De bedoeling van deze dag was om voorwerpen en verhalen boven tafel te krijgen uit de regio waar IJsselstenen werden gebakken. Mensen met voorwerpen, verhalen of foto’s en mensen die daarin geïnteresseerd zijn waren welkom in de steenovens. Paul in het Veld , archeoloog van de Stichting Archeologie Krimpenerwaard gaf een presentatie en Peter Sluisman, antiquair gaf een lezing over antiek en bodemvondsten. Verder werd er ook verteld over de vondst van het interieur van de Villa van de familie Mijnlieff . Daarna konden de meegebrachte voorwerpen aan de kenners werden getoond. 

ERFGOEDLIJN HOLLANDSCHE IJSSEL | Gerard Hoogerwaard en Rob Stolk hebben zich in 2022 ingezet voor het opzetten van een erfgoedlijn voor de Hollandsche IJssel 

COMMUNICATIEPLAN EN HUISSTIJL | Mariska Palsgraaf en Rob Stolk hebben voor de stichting een communicatieplan ontwikkeld, waarin een nieuwe huisstijl, logo en slogan  zijn opgenomen en waar de stichting gewezen werd op belangrijke marketing punten en het belang van een goede website.


CONTACTFORMULIER


SECRETARIAAT

Stichting Steenovens Klein Hitland

Lek 69

2911GB Nieuwerkerk aan den IJssel

+31 654956214

info@steenovenskleinhitland.nl

NL27 INGB 000 643 8297

 

BESTUUR

Marie-José Schrage  (voorzitter)

Ben de Deugd (secretaris)

Eduard van den Bout (penningmeester)   

Leo Bredie

 

ADVISEURS

Gerard Hoogerwaard (erfgoed)

Mariska Palsgraaf (designer)

Rob Stolk (marketeer/createur/auteur)

 

ANBI

De Stichting Steenovens Klein Hitland is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Als ANBI stichting zijn wij verplicht om bepaalde informatie op de website te plaatsen. U vindt de statuten en de balans en de staat van baten en lasten over het jaar 2021 en 2022 op deze pagina (in bewerking)


Statuten en Financiën